Menu
Regulamin zakupów

Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „Sklep CHRIS”, w  tym dokonywania zakupów.
 2. Poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie :

 

Sklep

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.chris.com.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwiający Klientom zakup Produktów.

 

 

Sprzedawca

Magdalena Alchimowicz, prowadząca działalność gospodarczą pn. „CHRIS TURYSTYKA I REKREACJA MAGDALENA ALCHIMOWICZ” z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Kilińskiego 8/2, NIP 1230039733, REGON 011239592.

                             Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu, w tym przeglądająca strony internetowe Sklepu.

 

                               Kupujący

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę.

                                Produkt

Przedmiot proponowany przez Sprzedawcę Użytkownikowi do zakupu w ramach Sklepu.

 

 

                            Zamówienie

Oświadczenie Użytkownika o woli nabycia Produktu (Produktów) wyrażone w formie elektronicznej, stanowiące ofertę (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego) złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy, dotyczącą nabycia Produktu (Produktów).

 

                              Regulamin

Niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki stron dotyczące korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie.

                                Umowa

Umowa sprzedaży Produktu (Produktów) zawarta między Sprzedawcą a Klientem. Integralną częścią Umowy są odpowiednie postanowienia Regulaminu.

 

§ 2

Warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu skorzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie urządzenia typu komputer PC, laptop, tablet, smartphone itp. z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką stron internetowych typu Internet Explorer wersja 11.0, Mozilla Firefox wersja46.0.1,Google Chrome wersja 50.0.2661.102 m.
 2. Strony internetowe Sklepu zawierające Produkty dostępne są dla wszystkich Użytkowników i nie wymagają zakładania konta w Sklepie ani logowania. Zakup Produktu w Sklepie nie wymaga założenia konta w Sklepie, wymaga jedynie podanych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 3 lit c) Regulaminu.
 3. Z zastrzeżeniem zdania drugiego i trzeciego niniejszego ustępu, każdorazowo w momencie otwarcia przez Użytkownika pierwszej strony internetowej Sklepu w przeglądarce internetowej zawierana zostaje pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, zaś rozwiązuje się każdorazowo w momencie zamknięcia wszystkich stron internetowych Sklepu na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

§ 3

Zawarcie Umowy

 1. W ramach Sklepu Sprzedawca prezentuje Produkty, które mogą zostać nabyte przez Użytkownika. Prezentowane w Sklepie Produkty wraz z ich cenami stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług. Na koszt nabycia Produktu składa się również koszt dostawy Produktu do Użytkownika, każdorazowo wskazywany w procesie składania Zamówienia. Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy. Użytkownik może wybrać sposób dostawy w procesie składania Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest:
  a) wybranie Produktu (Produktów) poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”, a następnie przycisku „złóż zamówienie”;
  b) wybranie sposobu dostawy Produktu (Produktów) oraz sposobu zapłaty za Produkt (Produkty) oraz kliknięcie przycisku „zamawiam”;
  c) podanie danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, tj. imienia i nazwiska Użytkownika, danych adresowych, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, a następnie zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy treści oświadczenia o akceptacji Regulaminu. W przypadku gdy zakup dokonywany jest przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail osoby składającej zamówienie w imieniu powyższej osoby oraz podanie pełnej nazwy powyższej osoby, numeru NIP oraz adresu powyższej osoby;
  d) kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;
  e) potwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie na link otrzymany w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w procesie składania zamówienia;
  f) uiszczenie Sprzedawcy całkowitej ceny sprzedaży zamówionego Produktu (Produktów) wraz z ewentualnymi kosztami dostawy przelewem za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Umowa zostaje zawarta w momencie przesłania przez Sprzedawcę Użytkownikowi potwierdzenia zawarcia Umowy.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, zamiast potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika informację o braku przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku Umowa nie zostaje zawarta, a ewentualne wpłaty dokonane przez Użytkownika na rzecz Sprzedawcy na poczet wykonania Umowy podlegają zwrotowi.

 

§ 4

Dostawa Produktu

 1. Produkt dostarczany jest Kupującemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że inny termin dostawy Produktu wynika z informacji zawartej na stronie danego Produktu.
 2. Sposób dostawy Produktu oraz koszt dostawy zależy od wyboru Kupującego, dokonane w procesie składania Zamówienia, stosownie do postanowień § 3 ust. 3 lit b) Regulaminu.
 3. Produkt dostarczany jest Kupującemu na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy w procesie składania Zamówienia.
 4. Wraz z dostarczonym Produktem Sprzedawca dostarcza Kupującemu potwierdzenie zakupu lub fakturę VAT.
 5. W przypadku zwrotu Produktu Sprzedawcy przez podmiot dostarczający Produkty  z powodu nieodebrania jej przez Kupującego uznaje się, iż Kupujący w sposób dorozumiany odstąpił od Umowy. Postanowienie § 5 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio, przy czym Sprzedawca uprawniony jest do potrącenia ze zwracanej Kupującemu ceny sprzedaży Produktu poniesionych przez Sprzedawcę kosztów jego odesłania.

 

§ 5

Odstąpienie od Umowy

 1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podawania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Kupujący, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu. Oświadczenie można wysłać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: „CHRIS TURYSTYKA I REKREACJA MAGDALENA ALCHIMOWICZ”, Piaseczno (05-500) ul. Kilińskiego 8/2 lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklep@chris.com.pl
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca:
  a) Przesyła Kupującemu w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy;
  b) zwraca wszystkie dokonane przez Kupującego płatności tytułem Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o odstąpieniu przez Kupującego od Umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w takim sam sposób, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, odesłać Sprzedawcy wszystkie Produkty objęte oświadczeniem o odstąpieniu. Kupujący zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

§ 6

Odpowiedzialność za wady, reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktu względem Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady). W przypadku gdy Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą (wyłączona jest odpowiedzialność za utracone korzyści) oraz ograniczona jest do ceny sprzedaży Produktu. Sprzedawca nie odpowiada względem Kupujących nie będących konsumentami za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w tym w szczególności dostawców.
 3. Wszelkie reklamacje związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy Kupujący może zgłaszać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@chris.com.pl oraz w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane kontaktowe Kupującego. Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji w niezbędnym zakresie lub o dostarczenie reklamowanego Produktu.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przy czym termin ten biegnie od momentu dostarczenia kompletnej reklamacji, w tym od uzupełnienia jej lub od dostarczenia reklamowanego Produktu na prośbę Sprzedawcy, stosownie do treści ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5.  Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Kupującego, z którego wysłano reklamację.

§ 7

Dane osobowe, polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika oraz Klienta jest Sprzedawca, tj. Magdalena Alchimowicz, prowadząca działalność gospodarczą pn. „CHRIS TURYSTYKA I REKREACJA MAGDALENA ALCHIMOWICZ” z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Kilińskiego 8/2, NIP 1230039733, REGON 011239592.
 2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w celu wykonania Umowy oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingowych i statystycznych Sprzedawcy.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie Umowy.
 4. Użytkownik (w tym Klient) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania.
 5. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym dostosowania Sklepu do preferencji Kupujących, Sprzedawca w ramach Sklepu korzysta z informacji (tzw. plików cookies) zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które są następnie odczytywane przy każdorazowym połączeniu się Użytkownika ze Sklepem przez to urządzenie końcowe. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Brak akceptacji plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady wykorzystywania plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności.
 6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz ul. Kilińskiego 8/2, 05-500 Piaseczno

  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru na imprezę na podstawie:

  Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą

  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą prze okres aktualnego naboru lub do dnia odwołania zgody

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2016 r. i dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.chris.com.pl
 2. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony lub uzupełniony przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w trybie natychmiastowym, przy czym:
  a) do Umów zawartych, a niewykonanych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu;
 3. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. W tym celu Użytkownik powinien zamknąć wszystkie strony Internetu Sklepu.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznawania się z Regulaminem przy każdorazowym otwarciu strony internetowej Sklepu. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie stron internetowych Sklepu, oznacza akceptację Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) § 1 Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) § 1 Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, przy czym Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Kupujący - konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl